Home / Napisali o mnie (page 20)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Echo Głowna o szkoleniach dla bezrobotnych kobiet

“Echo Głowna” rela­cjo­nuje prze­bieg szko­le­nia dla bez­ro­bot­nych kobiet, jakie orga­ni­zo­wała w Głow­nie Joanna Skrzydlewska. 20 grud­nia 2012 r. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 19 grudnia 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swoim dodatku 50+ infor­muje o szko­le­niach dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wa­nych przez euro­po­seł Joannę Skrzy­dlew­ską, które w ... Czytaj dalej »

Serwis Platformy Obywatelskiej o szkoleniach Joanny Skrzydlewskiej

Inter­ne­towy ser­wis Plat­formy Oby­wa­tel­skiej regionu łódz­kiego infor­muje o bez­płat­nych szko­le­niach dla kobiet, jakie w stycz­niu w Skier­nie­wi­cach orga­ni­zuje Joanna Skrzydlewska. ... Czytaj dalej »

Serwis kartaduzejrodziny.pl o inicjatywie Joanny Skrzydlewskiej

Nowy ser­wis kartaduzejrodziny.pl infor­muje o ini­cja­ty­wie Joanny Skrzy­dlew­skiej, która zaape­lo­wała do władz Łodzi o wpro­wa­dze­nie w mie­ście Karty Dużej Rodziny. ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 15-16 grudnia 2012 r.

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” na stro­nach spor­to­wych pisze o pre­zen­tach jakie tra­fiły do Domy dla Matki i Dziecka przy Zakła­dzie Kar­nym ... Czytaj dalej »

Portal kutno.net.pl o Eurolekcji w Zespole Szkół nr 1

Na por­talu kutno.net.pl rela­cja z Euro­lek­cji jaka z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej odbyła się w Zespole Szkół nr 1. Szcze­gó­łowa rela­cja pod ... Czytaj dalej »

Portal naszemiasto.pl o szkoleniach dla kobiet

Skier­nie­wicki por­tal naszemiasto.pl o bez­plat­nych szko­le­niach dla bez­ro­bot­nych kobiet, które odbędą się 11 stycz­nia w Skier­nie­wi­cach. Orga­ni­za­to­rami szko­leń są Joanna ... Czytaj dalej »

Portal radomsko24.pl o zbiórce książek dla szkolnej biblioteki

Por­tal radomsko24.pl pisze o zbiórce ksią­żek dla biblio­teki szkol­nej w Gorz­ko­wi­cach, zaini­cjo­wa­nej przez poli­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Dar­czyńcy mogą przy­no­sić książki ... Czytaj dalej »

Kulisy Powiatu - 11 grudnia 2012 r.

Wie­luń­skie “Kulisy Powiatu” o szko­le­niu dla przed­się­bior­czych kobiet z Wie­lu­nia i powiatu zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 11 grudnia 2012 r.

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” pisze o cha­ry­ta­tyw­nej zbiórce pie­nię­dzy, która odbyła się 16 wrze­śnia 2012 r. na meczu żuż­lo­wym Orła. Z ... Czytaj dalej »

Portal naszemiasto.pl o szkoleniach zorganizowanych przez Joannę Skrzydlewską

Por­tal naszemiasto.pl pisze o bez­plat­nym szko­le­niu jakie w miniony week­end w Wie­lu­niu zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Radio Ziemi Wieluńskiej o szkoleniach dla przedsiębiorczych kobiet

Radio  Ziemi Wie­luń­skiej na swoim por­talu zamiesz­cza obszerną rela­cję ze szko­le­nia dla przed­się­bior­czych kobiet “Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które w Wie­lu­niu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top