Home / Napisali o mnie (page 3)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu “Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą ... Czytaj dalej »

Onet.pl o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

“Pierw­sze miej­sce na liście do sej­miku woje­wódz­twa należy do obec­nej pre­zy­dent Łodzi Hanny Zda­now­skiej. Na dru­gim zna­la­zła się była euro­po­słanka ... Czytaj dalej »

SportoweFakty.pl po meczu Orła z Rzeszowem

Spor­towe Fakty cytują wypo­wiedź Joanny Skrzy­dlew­skiej po meczu żuż­lo­wym z Marmą: - Wynik satys­fak­cjo­nuje, choć liczy­li­śmy na 8-10 punk­tów. Jest ... Czytaj dalej »

Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

Agnieszka Waś-Turecka, INTERIA.PL: 25 maja Polacy, a przy­naj­mniej jakaś ich część, będzie wybie­rać nowych posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na razie ... Czytaj dalej »

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wio­letta Gna­ci­kow­ska Gazeta.pl: Kam­pa­nia wybor­cza do Par­la­mentu Euro­pej­skiego nie budzi dużych emo­cji. Dlaczego? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Dla ... Czytaj dalej »

Oto zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014:

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlewska Cup 2014. Finały imprezy odbyły się ... Czytaj dalej »

5 lat Joanny Skrzydlewskiej

Wielu z nas zasta­na­wia się czym zaj­mują się euro­po­sło­wie w ciągu trwa­ją­cej pięć lat kaden­cji. Wyda­wać się może, że cała ... Czytaj dalej »

Czy warto wspierać tomaszowski sport

W Toma­szo­wie funk­cjo­nuje co naj­mniej kil­ka­na­ście klu­bów, sto­wa­rzy­szeń i zrze­szeń spor­to­wych. Wszyst­kie lub pra­wie wszyst­kie one żyją z publicz­nych dota­cji. ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Szkoda, że jesz­cze nie są peł­no­letni, bo w ich kla­sie fre­kwen­cja w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pew­nie zbli­ży­łaby się do ... Czytaj dalej »

Emocje w turnieju Skrzydlewska Cup [Zdjęcia]

Na Orliku roze­grany został dziś tur­niej pił­kar­ski, który wyło­nił dwóch ćwierć­fi­na­li­stów Skrzy­dlew­ska Cup - infor­muje na swo­jej stro­nie epainfo.pl W ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

- Ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 1 w Wie­lu­niu wyje­chali dzi­siaj na 5-dniową wycieczkę do Bruk­seli - Nasze­Mia­sto zamie­sza dziś zdję­ciową ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum ... Czytaj dalej »

Scroll To Top