Home / Napisali o mnie (page 30)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Rzeczpospolita - 25 kwietnia 2012

“Rzecz­po­spo­lita” o gło­so­wa­niu nad rezo­lu­cją Par­la­mentu Euro­pej­skiego ws. kobiet i ocie­ple­nia kli­matu, w któ­rym brała udział Joanna Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 27 kwietnia 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w piąt­ko­wym dodatku “Kocham Łódź” o inau­gu­ra­cji II edy­cji akcji “Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 11 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” o tur­nieju pił­kar­skim im. Leszka Jezier­skiego, który roz­gry­wano pod patro­na­tem Joanny Skrzydlewskiej. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki 9 - 15 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” pisze o Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2012, orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzydlewską. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki 14 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w ponie­dział­ko­wym dodatku “Sport” o kolej­nych dru­ży­nach szkol­nych, zgła­sza­ją­cych się do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012, orga­ni­zo­wa­nego ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 8 maja 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” po kon­fe­ren­cji pra­so­wej zapo­wia­da­ją­cej Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Express Ilustrowany - 8 maja 2012

“Express Ilu­stro­wany” rela­cjo­nuje kon­fe­ren­cję pra­sową nt. Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012, orga­ni­zo­wa­nego przez Joannę Skrzydlewską. Czytaj dalej »

Express Ilustrowany - 11 kwietnia 2012

“Express Ilu­stro­wany” o bez­płat­nym szko­le­niu dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzydlewską. Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 11.04.2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” o bez­płat­nym szko­le­niu dla przed­się­bior­czych kobiet orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzydlewską. Czytaj dalej »

Express Ilustrowany - marzec - maj 2012

Express Ilu­stro­wany o swoim kon­kur­sie “Naj­faj­niej­sza klasa, w któ­rym nagrodą jest wycieczka do Bruk­seli na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej, ale finan­so­wana ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany - 14 maja 2012 r.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kursu “Expressu Ilu­stro­wa­nego” na naj­bar­dziej ory­gi­nalne zdję­cie kla­sowe pt. “Naj­faj­niej­sza klasa”, w któ­rym nagrodą jest wycieczka do Bruk­seli. Zwy­cięz­ców ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Scroll To Top