Home / Napisali o mnie (page 5)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Na zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w zwy­cię­skim meczu z Pogo­nią Szcze­cin został wybrany Rafał Augu­sty­niak - infor­muje na swo­jej stro­nie Widzewiak.pl   ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W alek­san­drow­skim “Czter­dzie­ści i cztery” redak­tor Sta­ni­sław Sob­czak zamie­ścił rela­cję z mar­szu seniora, który pod patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej odbył ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

    Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się ... Czytaj dalej »

Nie mogli zawieść laureatów

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli w nie­dzielny wie­czór zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - infor­muje na swo­jej stro­nie Łódzkifutbol.pl. ... Czytaj dalej »

Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Wystawa zdjęć “Nie­jedna z nie­jedną” w pasażu Schil­lera zachęca łodzianki do bez­płat­nego bada­nia mam­mo­gra­ficz­nego - infor­muje Gazeta.pl Łódź. Wystawa towa­rzy­szyła ... Czytaj dalej »

Na meetingu o raku piersi

1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

    Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zują „IV Meeting na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska będzie nadal pomagać koszykarkom Widzewa, ale nie na parkiecie…

- W Klu­bie Fit­ness Ever­gym, odbyła się we wto­rek ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa, które w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będą repre­zen­to­wać ... Czytaj dalej »

Bankier.pl o projekcie pracy dla młodych poseł Joanny Skrzydlewskiej

- O roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu gwa­ran­tu­ją­cego zatrud­nie­nie mło­dym ludziom na osoby do 30. roku życia zaape­lo­wała we wto­rek euro­de­pu­to­wana Joanna ... Czytaj dalej »

Scroll To Top