Home / Napisali o mnie / NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

NaszeMiasto.pl o finale Skrzydlewska Cup 2013. Zdjęcia

Łódzkie Naszemiasto.pl

Łódz­kie Naszemiasto.pl o finale Skrzy­dlew­ska Cup 2013

- Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrali ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV-VI oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi w kate­go­rii klas I-III. Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi wygrała Skrzy­dlew­ska Cup drugi raz z rzędu.

W fina­ło­wym meczu SP 55 poko­nała SP 2 Skier­nie­wice 5:2 - infor­muje łódzki ser­wis NaszeMiasto.pl. I dodaje mnó­stwo dobrych zdjęć z finału tur­nieju, który odbył się na orliku - jak zawsze gościn­nej - Szko­ły­Pod­sta­wo­wej nr 114 w Łodzi przy ul. Milionowej.

 

Czy­taj też: Tur­niej roz­strzy­gnięty. Prze­czy­taj co działo się pod­czas finału

Zobacz zdję­cia. Warto!

21 czerwca 2013

Scroll To Top