Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Natalia Iwańczuk: Jesteśmy w Unii, ale czeka nas jeszcze sporo pracy

Natalia Iwańczuk: Jesteśmy w Unii, ale czeka nas jeszcze sporo pracy

Europejski-Rok_Obywateli © European_Union 2002_-EP

2013: Euro­pej­ski Rok Obywateli

- Nie jestem zago­rzałą entu­zjastką Unii Euro­pej­skiej, ale potra­fię zdro­wo­roz­sąd­kowo podejść do tego i zauwa­żyć kilka plu­sów wspól­noty euro­pej­skiej - pisze p. Nata­lia Iwańczuk.

- Przede wszyst­kim, jako podróż­niczka, cenię sobie swo­bodę, wol­ność prze­strzeni po wstą­pie­niu do strefy Schen­gen. Pra­co­wa­łam w Fran­cji, więc rów­nież wiem po roz­mo­wach z Pola­kami, jak teraz łatwiej jest w Unii Euro­pej­skiej dla nas z pracą, lecze­niem pod­czas czasu pracy, itd.

Ja jedy­nie żałuję, że tra­cimy na tym wszyst­kim naszą pol­skość, bo nie wiem czy o to cho­dzi we wspól­no­cie euro­pej­skiej, żeby stwo­rzyć jedno wiel­kie pań­stwo, a w zamian za to zatra­cić swoją, naro­dową toż­sa­mość - a moim zda­niem Pol­ska po 1989 r. zachły­snęła się wol­no­ścią, “ame­ry­kań­skimi gadże­tami”, potem UE i boję się o swoją wła­sną Ojczyznę.

Do tego jest kilka kurio­zal­nych spraw doty­czą­cych Par­la­mentu Euro­pej­skiego, które z przy­jem­no­ścią połą­czoną z iry­ta­cją pre­zen­tuje Woj­ciech Cej­row­ski. Pod­su­mo­wu­jąc - jestem zado­wo­lony z tego, że jeste­śmy w Unii Euro­pej­skiej, ale czeka nas, roda­ków jesz­cze sporo pracy, ponie­waż jesz­cze nie pode­szli­śmy do tego wszyst­kiego z dystan­sem i przede wszyst­kim per­spek­ty­wicz­nie wzglę­dem nas - Pola­ków i naszego kraju. (Nata­lia Iwań­czuk)

Czy­taj też:

Mał­go­rzata Celiń­ska: Unia? Tak, ale przede wszyst­kim Polska

Maria Sza­kiel: Unia to wię­cej plu­sów niż minusów

Mar­tyna Weitz: Naj­bez­piecz­niej czuję się w Pol­sce. I pew­nie tak pozostanie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska będzie gościem nie­zwy­kłej załogi Zawi­szy Czarnego

 

2013: Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

2013: Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

26 sierp­nia 2013

Scroll To Top