Home / Napisali o mnie / Natemat.pl o seksualizacji dziewczynek

Natemat.pl o seksualizacji dziewczynek

Joanna Skrzydlewska w wypowiedzi dla Natemat.pl“Biu­sto­no­sze, szpilki i szminki dla małych dziew­czy­nek. Eks­perci: To kusze­nie pedo­fi­lów” – tytu­łuje swój mate­riał w ser­wi­sie naTemat.pl Marta Paw­łow­ska.

Sek­su­ali­za­cja to narzu­ca­nie dzie­ciom, nasto­lat­kom sek­su­al­no­ści doro­słych, na którą nie są psy­chicz­nie, fizycz­nie i emo­cjo­nal­nie gotowe. Ubie­ramy je, żeby pod­kre­ślić ich sek­su­al­ność. Uprzed­mio­ta­wiamy je - mówi w roz­mo­wie z naTe­mat Joanna Skrzy­dlew­ska - Jeśli ubie­ramy takie małe dziew­czynki w push up i stringi, ska­zu­jemy je na bycie obiek­tem pożą­da­nia - dodaje orga­ni­za­torka debaty i spra­woz­daw­czyni PE ws. sek­su­ali­za­cji dziewczynek.”

Cały mate­riał prze­czy­tasz w Natemat.pl

Scroll To Top