Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Nie czuję się obywatelką Europy - mówi nam Sylwia Stróżyńska

Nie czuję się obywatelką Europy - mówi nam Sylwia Stróżyńska

Europejski-Rok-Obywateli. Czujesz się obywatelem Europy?- Nie czuję się oby­wa­telką Europy. Moim skrom­nym zda­niem przy­stą­pie­nie Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej nie było naj­lep­szym pomy­słem - swój głos w deba­cie Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli dodaje Syl­wia Stróżyńska.

- Co prawda poczy­niono wiele inwe­sty­cji ale też wzro­sły ceny żyw­no­ści co jest bar­dzo istotne dla funk­cjo­no­wa­nia całego spo­łe­czeń­stwa. Pol­ska stała się zależna od unij­nych insty­tu­cji (Par­la­ment Euro­pej­ski, Komi­sja Euro­pej­ska, itd.) i przez to czę­ściowo stra­ciła suwerenność.

Zostało wpro­wa­dzo­nych wiele głu­pich i nie­zro­zu­mia­łych prze­pi­sów, jak np. o dłu­go­ści banana czy kolo­rze ogórka. Do tego docho­dzą też limity nakła­dane na rol­ni­ków i ryba­ków, któ­rzy zostali zmu­szeni ogra­ni­czyć swoje zbiory i tym samym zara­biają o wiele mniej niż to było wcześniej.

Rów­nież boli mnie lek­ce­wa­że­nie Pol­ski przez przy­wód­ców czo­ło­wych euro­pej­skich państw. Oczy­wi­ście muszą się kur­tu­azyj­nie uśmie­chać i sta­rać się być miłymi ale jed­nak widać, że nie trak­tują nas zbyt poważ­nie. (Syl­wia Stró­żyń­ska)

Czy­taj też:

Jestem Polką, która zna korzy­ści wej­ścia do Unii – mówi Kata­rzyna Bieniarz

W Euro­pie można czuć się jak u sie­bie – prze­ko­nuje Olga Zaczek

Tak, czuję się oby­wa­te­lem Unii. Nie­skrę­po­wa­nym – pisze Mate­usz Grudziński

Weź udział w naszej debacie. Weź udział w konkursie

Weź udział w naszej deba­cie. Weź udział w konkursie

28 sierp­nia 2013

Scroll To Top