Home / Z regionu / Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]

Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]


- Pamię­tajmy. Rak piersi jest w pełni ule­czalny, a wielu przy­pad­kach nie­po­trzebne jest usu­wa­nie piersi. Pod warun­kiem, że cho­roba zosta­nie wykryta we wcze­snym sta­dium. Badajmy się. Naprawdę warto.

26 wrze­śnia 2013

Zobacz także :

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Bankier.pl o pro­jek­cie pracy dla mło­dych poseł Joanny Skrzydlewskiej

O moim rapor­cie w spra­wie pracy dla mło­dych [Wideo]


 

Scroll To Top