Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Nie masz pracy, masz pomysł na biznes? 70 tysięcy złotych czeka na ciebie!

Nie masz pracy, masz pomysł na biznes? 70 tysięcy złotych czeka na ciebie!

Jeremie1

138 bez­ro­bot­nych z woje­wódz­twa łódz­kiego może sko­rzy­stać z pie­nię­dzy na wspar­cie przed­się­bior­czo­ści dzięki pro­gra­mowi Jere­mie 2. Przy udziale Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­pi­sana została pierw­sza w Pol­sce taka umowa w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

W Cen­trum Obsługi Przed­się­biorcy w Łodzi, w ramach pro­gramu Jere­mie 2, pod­pi­sana została umowa mię­dzy Ban­kiem Gospo­dar­stwa Kra­jo­wego a pośred­ni­kiem finan­so­wym, czyli Pol­ską Fun­da­cją Przed­się­bior­czo­ści. Jest to pierw­sza w Pol­sce tego typu umowa na ponad 8,3 mln zł, w ramach zwrot­ny­cvh  środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Pie­nią­dze zostaną prze­zna­czone na mikro­po­życzki dla osób w wieku powy­żej 29 lat, nie mają­cych pracy i mają­cych pomysł na biz­nes - zamie­rza­ją­cych roz­po­cząć wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą w regio­nie łódz­kim. Wyso­kość pożyczki to mak­sy­mal­nie 70 tys. zł.  Będą przy­zna­wane na bar­dzo atrak­cyj­nych warun­kach: na okres 7 lat, z opro­cen­to­wa­niem 0,175% w skali roku, bez dodat­ko­wych opłat i pro­wi­zji. (TR)

Scroll To Top