Home / Napisali o mnie / Nie mogli zawieść laureatów

Nie mogli zawieść laureatów

Łódzkifutbol.pl

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli w nie­dzielny wie­czór zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - infor­muje na swo­jej stro­nie Łódzkifutbol.pl.

Były to: dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi, złoci meda­li­ści w kate­go­rii klas I – III oraz repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi, zwy­cięzcy w kate­go­rii klas IV – VI. Bilety na mecz Widzewa z Lechią były nagrodą za złote medale wywal­czone w tego­rocz­nym tur­nieju - dodaje ser­wis.

Pełen tekst: Łódzkifutbol.pl

Scroll To Top