Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Niemiecki serwis europe-so-close.eu o raporcie Joanny Skrzydlewskiej

Niemiecki serwis europe-so-close.eu o raporcie Joanny Skrzydlewskiej

serwis Europe-so-close.euNie­miecki ser­wis europe-so-close.eu infor­muje o przy­go­to­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską w imie­niu EPL rapor­cie w spra­wie rosną­cego bez­ro­bo­cia wśród mło­dych Euro­pej­czy­ków.

Ser­wis przy­po­mina tezy raportu, że za wzra­sta­ją­cym kry­zy­sem zatrud­nie­nia kryje się nie tylko kry­zys. Klu­czo­wym czyn­ni­kiem są rów­nież ieod­po­wied­nie sys­temy edu­ka­cyjne w Euro­pie, które należy zreformować.

Europe-so-close przy­ta­cza też zawarte w pro­jek­cie Joanny Skrzy­dlew­skiej pro­po­zy­cje roz­wią­zań: m.in. ści­słą współ­pracę insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych, agen­cji zatrud­nie­nia i firm, pro­mo­wa­nie mobil­no­ści absol­wen­tów oraz uła­twie­nia w zakła­da­niu wła­snych firm.

 

Zobacz też: rośnie bez­ro­bo­cie wśród mło­dych Europejczyków

Scroll To Top