Home / Z parlamentu / Kalendarium / O czym tym razem będą dyskutowali posłowie w Strasbourgu?

O czym tym razem będą dyskutowali posłowie w Strasbourgu?

SesjaMar­cowa sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 marca i roz­pocz­nie się od rocz­nego spra­woz­da­nia Euro­pej­skiego Banku Inwe­sty­cyj­nego. Następ­nie posło­wie wezmą udział w deba­cie doty­czą­cej rów­no­ści kobiet i męż­czyzn w Unii Euro­pej­skiej.
Kolej­nym punk­tem obrad  w tym dniu będzie dys­ku­sja na temat jed­no­li­tej euro­pej­skiej prze­strzeni powietrz­nej.

Dru­giego dnia euro­de­pu­to­wani zajmą się kwe­stią zwią­zaną z ochroną danych oso­bo­wych osób fizycz­nych, a także zagad­nie­niami doty­czą­cymi pra­nia pie­nię­dzy i finan­so­wa­nia ter­ro­ry­zmu.

Kolejny dzień roz­pocz­nie debatą, która w cało­ści poświę­cona zosta­nie przy­go­to­wa­niom do zbli­ża­ją­cego się posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej. W tym dniu przed­sta­wione zostaną także prio­ry­tety Unii Euro­pej­skiej na 25. sesję Rady Praw Czło­wieka ONZ.

Ostatni dzień sesji upły­nie pod zna­kiem pla­no­wa­nia i wytycz­nych dla przy­szło­rocz­nego budżetu Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

 

6 marca 2014

Scroll To Top