Home / Napisali o mnie / O Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i sukcesie poseł Skrzydlewskiej

O Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i sukcesie poseł Skrzydlewskiej

Joanna Skrzydlewska Parlament Europejski- Łódzką Kartę Dużej Rodziny Rada Miej­ska uchwa­liła w czerwcu tego roku. Prace nad wpro­wa­dze­niem w Łodzi Karty były pro­wa­dzone od jesieni ubie­głego roku, a ini­cja­torką przed­się­wzię­cia była Joanna Skrzy­dlew­ska - infor­muje nie­za­leżny ser­wis sym­pa­ty­ków PO.

- Pre­zy­dent Hanna Zda­now­ska i łódzcy radni poparli pomysł euro­de­pu­to­wa­nej, która argu­men­to­wała iż tego rodzaju wspar­cie władz samo­rzą­do­wych z pew­no­ścią doce­nią nie tylko rodziny wie­lo­dzietne, ale też młode mał­żeń­stwa, które dopiero pla­nują posia­da­nie dzieci. Warto dodać, że Łódzka Karta Dużej Rodziny jest adre­so­wana rów­nież do rodzin adopcyjnych.

Czy­taj także:

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny. Dzięki poseł Skrzydlewskiej

Karta zyskuje zwolenników

22 lipca 2013

Scroll To Top