Home / Z polityki / O moim raporcie w sprawie pracy dla młodych [Wideo]

O moim raporcie w sprawie pracy dla młodych [Wideo]


Joanna Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych, doku­ment został w minio­nym tygo­dniu na sesji ple­nar­nej PE przy­jęty przez euro­de­pu­to­wa­nych. Raport zawiera reko­men­da­cję, by osoby w wieku do 30 lat były objęte pro­gra­mem Gwa­ran­cje dla Młodzieży.

Teraz ini­cja­tywa ta skie­ro­wana jest do osób poni­żej 25. roku życia, a zgod­nie z pro­gra­mem mają dostać ofertę pracy, stażu, moż­li­wość dal­szej edu­ka­cji albo szko­le­nia zawo­do­wego w ciągu czte­rech mie­sięcy od chwili utraty pracy albo ukoń­cze­nia szkoły.

25 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Oddaj swój głos w Par­la­men­cie Europejskim

Joanna Skrzy­dlew­ska: Gwa­ran­cje dla mło­dzieży trzeba roz­sze­rzyć o osoby do 30 roku życia

Kon­kurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

 

Scroll To Top