Home / Z regionu / O motywacji w działaniu na warsztatach w Inowłodzu

O motywacji w działaniu na warsztatach w Inowłodzu

W Ino­wło­dzu kolejny raz odbyły się warsz­taty szko­le­niowe słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych. Zor­ga­ni­zo­wała je Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, a popro­wa­dziła Agnieszka Grys, licen­cjo­no­wana tre­nerka i doradca biznesowy.

Uczest­nicy warsz­ta­tów zasta­na­wiali się wspól­nie czym dla nich jest moty­wa­cja w dzia­ła­niu, co sta­nowi jej źró­dło, a także jakie kroki pod­jąć, by zre­ali­zo­wać zamie­rzone cele.

Podobne warsz­taty zapla­no­wane są jesz­cze na 11 kwiet­nia, o godzi­nie 16.30 w Łowiczu.

Warsztaty w InowłodzuWarsztaty w Inowłodzu4 kwiet­nia 2014

Scroll To Top