Home / Z regionu / O Parlamencie rozmawialiśmy z młodzieżą w Piotrkowie Trybunalskim

O Parlamencie rozmawialiśmy z młodzieżą w Piotrkowie Trybunalskim

Eurolekcje w Piotrkowie Trybunalskim

W Gim­na­zjum nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego.

Lek­cje zostały zor­ga­ni­zo­wane z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, a popro­wa­dził je Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

To kolejne z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach róż­nych szcze­bli na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kiego.

Poseł Skrzy­dlew­ska chce w ten spo­sób przy­bli­żać uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych, a także uświa­da­miać mło­dym ludziom jakie korzy­ści płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do Unii Europejskiej.

 

5 marca 2014

Scroll To Top