Home / Z regionu / O pracy posła rozmawialiśmy z gimnazjalistami w Sieradzu

O pracy posła rozmawialiśmy z gimnazjalistami w Sieradzu

O pracy posła rozmawialiśmy z gimnazjalistami w SieradzuW Sie­radz­kim gim­na­zjum nr 3 im. Unii Euro­pej­skiej z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, instytucji europejskich oraz pracy eurodeputowanego.

Mło­dzież była bar­dzo zain­te­re­so­wana tym jak wygląda praca w Euro­par­la­men­cie. Z zacie­ka­wie­niem słu­chali czym zaj­muje się euro­de­pu­to­wany poseł oraz jak wygląda współ­praca pomię­dzy pań­stwami nale­żą­cymi do Unii Europejskiej.

To kolejna z cyklu lekcji o Parlamencie Europejskim, odbywających się w szkołach różnych szczebli na terenie województwa łódzkiego.
Poseł Skrzydlewska chce w ten sposób przybliżać uczniom niełatwą tematykę integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji unijnych, a także uświadamiać młodym ludziom jakie korzyści płyną dla Polski i Polaków z faktu przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.

28 marca 2014

Scroll To Top