Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / O raporcie Joanny Skrzydlewskiej na 49. posiedzeniu Sejmu RP

O raporcie Joanny Skrzydlewskiej na 49. posiedzeniu Sejmu RP


Pod­czas 49. posie­dze­nia Sejmu posło­wie zapo­znali się z infor­ma­cją Rady Mini­strów o sytu­acji mło­dych ludzi na rynku pracy. Cezary Tom­czyk, poseł PO, w swoim wystą­pie­niu powo­łał się na raport Joanny Skrzy­dlew­skiej o bez­ro­bo­ciu mło­dych, który w minioną środę przy­jął Par­la­ment Europejski.

Wła­dy­sław Kosiniak-Kamysz, mini­ster pracy i poli­tyki spo­łecz­nej, pod­kre­ślił, że sytu­acja mło­dych ludzi na rynku pracy jest tema­tem dys­ku­sji nie tylko w Pol­sce, ale i Unii Euro­pej­skiej. Powo­łu­jąc się na dane Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cję Pracy mini­ster Kosiniak-Kamysz poin­for­mo­wał, że w tym roku na całym świe­cie około 73 mln mło­dych ludzi nie ma pracy, a naj­więk­sze bez­ro­bo­cie w tej gru­pie w kra­jach Unii jest w Gre­cji i Hisz­pa­nii. W Pol­sce – zda­niem mini­stra pracy i poli­tyki spo­łecz­nej – jed­nym z powo­dów tak trud­nej sytu­acji mło­dych jest nie­do­pa­so­wa­nie struk­tury kształ­ce­nia i brak wie­dzy prak­tycz­nej. I zapo­wie­dział m.in. wdra­ża­nie w Pol­sce Gwa­ran­cji dla Mło­dzieży, co jako jeden ze spo­so­bów wspar­cia dla mło­dych ludzi wska­zy­wała w swoim rapor­cie Joanna Skrzydlewska.

- Od stycz­nie będziemy wdra­żać Gwa­ran­cje dla Mło­dzieży, co ozna­cza iż każdy młody czło­wiek w ciągu czte­rech mie­sięcy od reje­stra­cji w urzę­dzie pracy dosta­nie ofertę pracy, stażu lub dodat­ko­wego kształ­ce­nia – poin­for­mo­wał posłów Wła­dy­sław Kosiniak-Kamysz. – Dodat­kowo będziemy tez ofe­ro­wać nisko­opro­cen­to­wane pożyczki z Banku Gospo­dar­stwa Kra­jo­wego na uru­cho­mie­nie wła­snej firmy, a pra­co­daw­com zatrud­nia­ją­cym mło­dych ludzi zapro­po­nu­jemy obni­że­nie kosz­tów pracy.

Poseł PO Cezary Tom­czyk poin­for­mo­wał posłów, że Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął raport Joanny Skrzy­dlew­skiej w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych, a także przy­to­czył jego główne tezy. Euro­de­pu­to­wana Skrzy­dlew­ska postu­luje w doku­men­cie by roz­sze­rzyć Gwa­ran­cje dla Mło­dzieży o osoby do 30 roku życia, a także o wspie­ra­nie two­rze­nia nowych miejsc pracy w sek­to­rze małych i śred­nich przed­się­biorstw, wspie­ra­nie przed­się­bior­czo­ści mło­dych poprzez sys­tem zachęt i uła­twień dla osób roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność gospodarczą.

- Po ana­li­zie tego raportu, ale też po ana­li­zie infor­ma­cji, które przed­sta­wił dzi­siaj mini­ster, wydaje się, że Pol­ska reali­zuje od jakie­goś czasu zało­że­nia tego raportu – powie­dział poseł Tomczyk.

Zda­niem posła PO waż­nym ele­men­tem prze­ciw­dzia­ła­nia bez­ro­bo­ciu wśród mło­dych jest pro­mo­cja samo­za­trud­nie­nia, pod­kre­ślił rów­nież, że fun­du­sze unijne są dosko­nałą formą wspar­cia dla mło­dych, chcą­cych otwie­rać wła­sne firmy.

17 wrze­śnia 2013 roku

Fot. Rafał Zambrzycki

 

Scroll To Top