Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

raport Joanny Skrzydlewskiej w sprawie seksualizacj dziewczynekDobie­gła końca IV edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez Agnieszkę Kozłowską- Raje­wicz, Peł­no­moc­nika Rządu ds. Rów­nego Trak­to­wa­nia. W uro­czy­stej gali w KPRM uczest­ni­czyli m.in. mini­ster zdro­wia Bar­tło­miej Arłu­ko­wicz oraz Joanna Ber­dzik pod­se­kre­tarz satnu w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Narodowej.
Upo­minki dla wszyst­kich 20 fina­li­stek wrę­czyła Karo­lina Malczyk-Rokicińska - peł­no­moc­niczka Pre­zy­dent Mia­sta st. War­szawy ds. Rów­nego Trak­to­wa­nia. Byli rów­nież obecni posło­wie: Mag­da­lena Kochan, Adam Szejn­feld, oraz posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Elż­bieta Łukaciejewska.
Wśród wielu wyróż­nio­nych zna­la­zła się Mag­da­lena Szan­kow­ska uczen­nica LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Górze, któ­rej nagrodę rze­czową od poseł Skrzy­dlew­skiej wrę­czył Tomasz Dominiak.
- Zde­cy­do­wa­łam się nagro­dzić Mag­da­lenę Szan­kow­ską, ponie­waż w swo­jej pracy pt. „Post­hu­ma­ni­styczna mała miss” opi­sała bar­dzo ważny pro­blem sek­su­ali­za­cji dziew­czy­nek - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska.- Nie tylko w Pol­sce i Euro­pie, ale na całym świe­cie młode dziew­częta, wła­ści­wie jesz­cze dzieci upo­zo­wane – za pomocą stro­jów i kosme­ty­ków do maki­jażu – na doro­słe kobiety są boha­ter­kami, reklam, fil­mów czy sesji zdję­cio­wych do popu­lar­nych magazynów.
Żadna z osób doro­słych odpo­wie­dzial­nych za wyko­rzy­sty­wa­nie w ten spo­sób dziew­czy­nek nie zasta­na­wia się  jakie spu­sto­sze­nie w psy­chice dziecka robi takie „uda­wa­nie doro­słej na poważ­nie”, jak dra­ma­tyczne kon­se­kwen­cje może to mieć dla niej w przyszłości.
Zaj­mo­wa­łam się tym pro­ble­mem na forum Par­la­mentu Euro­pej­skiego, znam go bar­dzo dobrze, a praca Mag­da­leny Szan­kow­skiej dosko­nale oddaje to, czego nie powie­dzą żadne bada­nia naukowe ani opi­nie fachow­ców - dodaje poseł Skrzy­dlew­ska. - Autorka opi­sała pro­blem z punktu widze­nia wyko­rzy­sty­wa­nego nie­gdyś dziecka, praca jest nie­zwy­kle doj­rzała, napi­sana oszczęd­nym języ­kiem pozba­wio­nym emo­cji i przez to jest rów­nie praw­dziwa jak smutna. Ser­decz­nie gra­tu­luję i mam nadzieję, że jako przy­szła sze­fowa Mag­da­lena jed­nak nie będzie musiała opie­ko­wać się dziew­czyn­kami, które były „małą miss”, bo wcze­śniej ten pro­blem zosta­nie rozwiązany.
  • Lau­re­atką I miej­sca została Lidia Zawi­stow­ska za pracę pt: Rol­nica, czyli histo­ria szkod­nika, który zamie­nił losy rolnictwa”
  • II miej­sce zajęła Agnieszka Mar­szał­kow­ska za pracę pt: “Dom szczę­śli­wej starości”
  • III miej­sce zajęła Julia Cie­ślak za pracę pt: “Sen szefowej”
Na zakoń­cze­nie zapro­szeni goście wysłu­chali występu zespołu Ten TOP.

Czy­taj też: Natemat.pl o sek­su­ali­za­cji dziewczynek

20 czerwca 2013
Scroll To Top