Home / Napisali o mnie / O turnieju Skrzydlewska Cup 2014 w Ekspressie Ilustrowanym

O turnieju Skrzydlewska Cup 2014 w Ekspressie Ilustrowanym

Express Ilustrowany- Poprzed­nie edy­cje Skrzy­dlew­ska Cup były bar­dzo udane. Przed rokiem wal­czyło 120 dru­żyn - przy­po­mina Express Ilu­stro­wany w rela­cji z kon­fe­ren­cji na temat naj­now­szej edy­cji tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup.

- Rywa­li­za­cja tra­dy­cyj­nie toczyć będzie się na Orli­kach. Dru­żyny ze szkół pod­sta­wo­wych z Łodzi i woje­wódz­twa będą grć w dwóch kat. wie­ko­wych: klasy I-III i IV-VI.

-  Nie ma wpi­so­wego, a do tego każdy z zespo­łów otrzyma kom­plety strój pił­kar­ski dla każ­dego zawod­nika - Express cytuje poseł Skrzydlewską.

8 lutego 2014

 

Scroll To Top