Home / Z polityki / O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych

O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych

O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych Komi­sja Budże­towa Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Komi­sją Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych zor­ga­ni­zo­wała publiczne wysłu­cha­nie na temat postę­pów wdra­ża­nia Ini­cja­tywy na rzecz Zatrud­nie­nia Mło­dzieży. Swoje postępy w tej spra­wie zapre­zen­to­wały trzy kraje: Pol­ska, Bel­gia i Wło­chy. Nasz kraj, na tle innych, wypadł bar­dzo dobrze.

Pol­ska ma 1, 8 mld euro z fun­du­szu pracy na akty­wi­za­cję mło­dych ludzi na rynku pracy oraz pra­wie 2 mld euro z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego – także do wyda­nia na ten cel. Ze wspar­cia sko­rzy­stało już 30 tysięcy mło­dych osób, a nowe oferty cze­kają już na kolej­nych 70 tysięcy zainteresowanych.

- Bar­dzo się cie­szę, że mój kraj korzy­sta z szans jakie daje unijna pomoc, bez­ro­bo­cie mło­dych ludzi to nasz wspólny pro­blem, i razem powin­ni­śmy go roz­wią­zy­wać – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

Ini­cja­tywa na rzecz Zatrud­nie­nia Mło­dych w Pol­sce jest adre­so­wana do osób do 25 roku życia, któ­rzy są zare­je­stro­wani jako osoby bez­ro­botne w urzę­dach pracy oraz do osób nie­za­re­je­stro­wa­nych jako bez­ro­botne w tym samym wieku. Szcze­gólne roz­wią­za­nia prze­wi­duje się dla osób od 25 do 30 roku życia. Absol­wen­tom i stu­den­tom wyka­zu­ją­cych się przed­się­bior­czo­ścią i smy­kałką do biz­nesu pro­po­nuje się pre­fe­ren­cyjne pożyczki na uru­cho­mie­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

- Plan Gwa­ran­cji dla Mło­dych w Pol­sce zakłada pełną mobi­li­za­cję wszyst­kich part­ne­rów w zwal­cza­niu bez­ro­bo­cia. Mam nadzieję, że dzięki tej ini­cja­ty­wie uda się nam upo­rać z tym pro­ble­mem – powie­dział Jacek Męcina, sekre­tarz Mini­ster­stwa Pracy.

2 kwiet­nia 2014

Scroll To Top