Home / Z regionu / O zjednoczonej Europie w Radomsku

O zjednoczonej Europie w Radomsku

Radomsko Joanna Skrzydlewska

Szkolny Klub Euro­pej­ski “Mło­dzież dla Europy” ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 7  im. Romu­alda Trau­gutta w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kolejną już edy­cję Powia­to­wego Kon­kursu Wie­dzy o Unii Europejskiej.

2_Radomsko Joanna Skrzydlewska

W kon­kur­sie, który odbył się 15 marca, rywa­li­zo­wali ucznio­wie szkół gim­na­zjal­nych powiatu radomsz­czań­skiego. Dzięki takim przed­się­wzię­ciom nie zanika zain­te­re­so­wa­nie ideą wspól­nej Europy, zasa­dami dzia­ła­nia insty­tu­cji Unii Euro­pej­skiej i róż­no­rod­no­ścią państw wcho­dzą­cych w jej skład.

1 Radomsko Joanna Skrzydlewska

Opie­ku­nem SKE Mło­dzież dla Europy jest p. Tomasz Mazur.

Scroll To Top