Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Czego obawiamy się bardziej niż terroryzmu? Zobacz najnowszy sondaż Eurobarometru

Czego obawiamy się bardziej niż terroryzmu? Zobacz najnowszy sondaż Eurobarometru

Jest coś, czego oby­wa­tele Unii Euro­pej­skiej oba­wiają się bar­dziej niż prze­stęp­czo­ści, czy ter­ro­ry­zmu. Wyka­zały to ostat­nie bada­nia son­da­żowe Euro­ba­ro­me­tru, prze­pro­wa­dzone z udzia­łem ponad 26 tysięcy osób w 27 kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Wyka­zały one rów­nież bar­dzo kry­tyczne oceny władz kra­jo­wych i stanu kra­jo­wych gospo­da­rek; nadzieję na przy­szłość pokła­damy raczej w insty­tu­cjach Unii Europejskiej.

Eurobarometr. Najnowszy sondaż 2013

Cała Europa boi się tego samego: bezrobocia

Jakie są dwa naj­waż­niej­sze pro­blemy w twoim kraju?  Bez­ro­bo­cie (69 proc.) i sytu­acja eko­no­miczna (25 proc.) - odpo­wia­dają Polacy. Bez­ro­bo­cie to naj­więk­szy pro­blem także dla innych Euro­pej­czy­ków. Tylko 8 proc. Pola­ków uważa, że defi­cyt budże­towy kraju jest naj­waż­niej­szą sprawą. 9 pro­cent sądzi, że wyso­kość wypłat emerytur.

Na ter­ro­ryzm wska­zuje 3 proc. Euro­pej­czy­ków i 2 proc. Pola­ków. Za naj­bar­dziej dotkliwe dla nas samych uzna­jemy wzrost cen i infla­cję oraz bez­ro­bo­cie. W więk­szo­ści śred­nia z 26 kra­jów i zda­nie Pola­ków nie róż­nią się zbyt­nio. Naj­więk­sza róż­nica wystę­puje przy oce­nie wyso­ko­ści podat­ków. Za oso­bi­ście krzyw­dzące uważa je 16 pro­cent prze­py­ta­nych przez Euro­ba­ro­metr miesz­kań­ców Unii i 8 proc. Polaków.

 

Obecną sytu­ację eko­no­miczną kraju 22 proc. Pola­ków okre­śla jako dobrą, a 75 pro­cent Pola­ków uważa za złą.  Podob­nego zda­nia jest 72 proc. miesz­kań­ców innych kra­jów Europy. Co cie­kawe, 58 proc. miesz­kań­ców naszego kraju sytu­ację finan­sową swego gospo­dar­stwa domo­wego uznaje za dobrą, podob­nie jak 51 proc. stan swych oso­bi­stych finan­sów. Te wyniki nie­mal nie odbie­gają od śred­niej unij­nej. 34 proc. Pola­ków stan swych finan­sów oce­nia jako zły.

Pesy­mi­stów jest więcej

Opty­mi­stów nie jest zbyt wielu; sytu­acja eko­no­miczna w naj­bliż­szych 12 mie­sią­cach będzie lep­sza w oce­nie tylko 13 pro­cent Pola­ków. Zda­niem tylko 11 pro­cent ankie­to­wa­nych następny rok polep­szy ogólną sytu­ację na rynku pracy. Czy twoja oso­bi­sta pozy­cja zawo­dowa będzie lep­sza? 13 proc. Pola­ków odpo­wie­działo twier­dząco. Śred­nia euro­pej­ska to 17 pro­cent. Pogor­sze­nie prze­wi­duje aż 64 pro­cent osób.

Eurobarometr: jakie największe wyzwania stają przed twoim krajem?Naj­bar­dziej ufamy Unii Europejskiej

Czy ufamy insty­tu­cjom? Nie za bar­dzo. Pol­ski Sejm i Senat wzbu­dza zaufa­nie u 13 proc. osób. Rząd u 14 pro­cent. Unia Euro­pej­ska ma u Pola­ków trzy­krot­nie wyż­szy kre­dyt zaufa­nia - 39 proc. Swym rzą­dom i par­la­men­tom miesz­kańcy pozo­sta­łych kra­jów Unii ufają dwu­krot­nie bar­dziej niż my. Także na pyta­nie o ośrodki mające naj­więk­szy wpływ na prze­zwy­cię­że­nie skut­ków kry­zysu Polacy naj­czę­ściej odpo­wia­dają: Unia Euro­pej­ska. To trzy razy wię­cej niż osób wska­zu­ją­cych na USA lub Mię­dzy­na­ro­dowy Fun­dusz Walutowy.

A jed­nak robimy plany na przyszłość

Jaki to wszystko ma na nas wpływ? 36 proc. zapy­ta­nych Pola­ków mówi, że ich obecna sytu­acja nie pozwala na robie­nie jakich­kol­wiek pla­nów na przy­szłość i żyją z dnia na dzień. 45 proc. twier­dzi, że wie, co będzie robić w per­spek­ty­wie pół roku, a 15 proc. - że może robić dłu­go­fa­lowe plany, w per­spek­ty­wie roku lub dwóch lat.

Bada­nie zostało prze­pro­wa­dzone w maju 2013 roku w 27 kra­jach UE, jesz­cze przed przy­stą­pie­niem Chor­wa­cji do Unii.

Czy­taj też:

Praca dla mło­dych - prio­ry­tet poseł Skrzydlewskiej

Inku­ba­tor NGO w budże­cie oby­wa­tel­skim Łodzi?

Repre­zen­tuj Pol­skę pod­czas bruk­sel­skiej debaty o rynku pracy młodych

Europejski Rok Obywateli. Wypowiedz się, weź udział wdebacie!

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Wypo­wiedz się, weź udział wdebacie!

1. sierp­nia 2013


Scroll To Top