Home / Z polityki / Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

 

22 paź­dzier­nika, pod­czas sesji ple­nar­nej w Stras­burgu, odbyła się debata na temat korzy­ści i wyzwań, z jakimi wiąże się wol­ność prze­miesz­cza­nia się w Unii Euro­pej­skiej.

Posło­wie byli podzie­leni, część z nich uznała, że zyski czer­pią zarówno pań­stwa, jak i migranci, inni twier­dzili, że wiąże się to z dodat­ko­wym obcią­że­niem sys­te­mów socjalnych.

 

- Wcze­śniej­sze doświad­cze­nia w związku z posze­rze­niem w 2004 poka­zały, że ludzie migrują by otrzy­mać pracę, a nie korzy­stać ze świad­czeń - mówił komi­sarz László Andor.  Pod­czas dys­ku­sji, komi­sarz ds. zatrud­nie­nia i spraw spo­łecz­nych pod­kre­ślił, że mobil­ność w UE nie wpływa na obcią­że­nie sys­te­mów socjal­nych. Opu­bli­ko­wane w paź­dzier­niku bada­nie Komi­sji Euro­pej­skiej poka­zuje, że więk­szość migran­tów wspiera budżety państw ich gosz­czą­cych i ma istotny, korzystny wpływ na poziom PKB.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, zabie­ra­jąc głos pod­czas debaty zauwa­żyła, że zde­cy­do­wana więk­szość oby­wa­teli UE, odpo­wia­da­jąc na pyta­nie, co dla nich zna­czy Unia, na pierw­szym miej­scu wska­zuje na moż­li­wość swo­bod­nego prze­miesz­cza­nia się, podej­mo­wa­nia pracy czy tez uzy­ska­nia lep­szego wykształ­ce­nia w wybra­nym przez sie­bie pań­stwie członkowskim.

- Czyn­ni­kiem ogra­ni­cza­ją­cym prawo do korzy­sta­nia z mobil­no­ści na pewno nie powinny być zda­rza­jące się rzad­kie przy­padki zmiany miej­sca zamiesz­ka­nia po to, by móc sko­rzy­stać z lep­szego sys­temu pomocy socjal­nej w kraju przyj­mu­ją­cym - stwier­dziła Joanna Skrzydlewska.

24 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top