Home / Z regionu / Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Dekada z Europą”, który zor­ga­ni­zo­wał Spe­cjalny Ośro­dek Szkolno-Wychowawczy nr 1, w Łodzi.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Roz­strzy­gnię­cie rywa­li­za­cji mło­dych foto­gra­fów odbyło się pod­czas imprezy inte­gra­cyj­nej z oka­zji Dnia Europy oraz 10 lecia przy­stą­pie­nia Pol­ski do UE.
W kon­kur­sie wzięli udział pod­opieczni Spe­cjal­nych Ośrod­ków Szkolno-Wychowawczych z całej Pol­ski. Wszyst­kie nade­słane prace były wyjąt­kowe, dla­tego wyło­nie­nie zwy­cięz­ców oka­zało się dla jury nie­ma­łym wyzwa­niem. Jed­nak na szcze­gólną uwagę zasłu­żyła praca gim­na­zja­li­sty z Kra­kowa Grze­go­rza Palki, któ­rego jed­no­gło­śnie uznano zwy­cięzcą.
Dru­gie miej­sce za zdję­cie pt. „Naj­waż­niej­sza jest solidna pod­stawa” przy­pa­dło Kata­rzy­nie Fur­mań­czyk uczen­nicy z SOSW nr 1, w Łodzi. Zwy­cięzcy tej rywa­li­za­cji otrzy­mali dyplomy pamiąt­kowe oraz wspa­niałe nagrody ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską.

 

9 maja 2014

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Scroll To Top