Home / Z regionu / Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem IX Woje­wódz­kiej Olim­piady Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie „Zie­mia Łódzka 2014”.

W zawo­dach uczest­ni­czyło około 370 nie­peł­no­spraw­nych zawod­ni­ków, któ­rzy na co dzień są pod­opiecz­nymi warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej i śro­do­wi­sko­wych domów samo­po­mocy z terenu woje­wódz­twa łódz­kiego. Pod­czas Olim­piady roze­grano mię­dzy innymi zawody lek­ko­atle­tyczne, a także wiele gier i zabaw terenowych.

22 maja 2014

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych IntelektualnieOlimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Scroll To Top