Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Oliwia Skoczewska: Unia Europejska to na razie sztuczny twór

Oliwia Skoczewska: Unia Europejska to na razie sztuczny twór

Europejski_Rok_Obywateli © European_Union 2002--EP

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Oso­bi­ście muszę przy­znać, że w róż­nych kwe­stiach moja odpo­wiedź byłaby inna. Dla mnie, nie­stety, poję­cie “oby­wa­tela Europy” nie rodzi pozy­tyw­nych emo­cji - uważa Oli­wia Sko­czew­ska, która zabrała głos w naszej deba­cie Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli.

- Uwa­żam, że miesz­kam w Pol­sce i powin­nam przede wszyst­kim być DUMNĄ oby­wa­telką Pol­ski i chcia­ła­bym, żeby ten tytuł naj­pierw zaczęto odbu­do­wy­wać i pielęgnować.

Bogaci się bogacą a biedni - biednieją

Europa, Unia Euro­pej­ska to sztuczny twór, mający za zada­nie zrów­no­wa­żony roz­wój kra­jów człon­kow­skich, jed­nak sku­tek jest zupeł­nie odwrotny - bogate kraje się bogacą, a biedne - bied­nieją, nie­udol­nie pod­trzy­my­wane przy życiu przez UE.

W tej kwe­stii mogę powie­dzieć, że nie­stety czuję się oby­wa­telką Europy. Pozo­staje jed­nak jesz­cze druga, a mia­no­wi­cie taka, w któ­rej nie czuję się już wyżej wspo­mnianą oby­wa­telką Europy. Powinna ona mi się koja­rzyć z nowo­cze­sno­ścią, nie tyle co gospo­dar­czą, bo tą kwe­stię sta­ra­łam się wyja­śnić wcze­śniej, ale spo­łeczną. Nowo­cze­snym nasta­wie­niem spo­łe­czeń­stwa do świata, do dru­giego człowieka.

Jesz­cze wyj­dziemy z naszego zaścianka

Nie okła­mujmy się, połowa z nas, widząc czar­no­skó­rego na ulicy, zapewne nie­świa­do­mie, zwróci na niego uwagę, przez jego głowę prze­winą się nega­tywne myśli, bo nie oszu­kujmy się, Pol­ska i Polacy to po czę­ści rasi­stow­ski kraj, w któ­rym uwa­żamy osobę o odmien­nych poglą­dach od naszych jako o szko­dli­wych, szko­dzą­cych naszemu śro­do­wi­sku i otoczeniu.

Takie myśle­nie uwa­żam za zaścian­kowe i zaco­fane, co nie­stety ma się nijak do oby­wa­tela Unii Euro­pej­skiej. Uwa­żam nato­miast, że z bie­giem czasu wszystko może ulec popra­wie, ludzie nie uciekną od wyzwań sta­wia­nych przez codzien­ność i w końcu będą zmu­szeni sta­wić im czoła i przy­jąć jako nor­mal­ność. Mam nadzieję, że moja opi­nia pomoże Pani w budo­wa­niu opi­nii na temat oby­wa­tel­stwa Europy. (Oli­wia Skoczewska)

Zobacz też: 

Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły konkursu

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szcze­góły konkursu

Płatny staż w Par­la­men­cie Euro­pej­skim? Dla­czego nie?

Twoje prawa wyborcze

Twoje prawa do świad­czeń socjalnych

Twoje prawa do pobytu

Twoje prawa do zasiłku i poszu­ki­wa­nia pracy

26 sierp­nia 2013

Scroll To Top