Home / Napisali o mnie / Onet.pl o Joannie Skrzydlewskiej

Onet.pl o Joannie Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska z zarządu woj. łódz­kiego poin­for­mo­wała, że wyso­kość wspar­cia m.in. dla spół­dzielni i wspól­not miesz­ka­nio­wych, Towa­rzystw Budow­nic­twa Spo­łecz­nego, samo­rzą­dów i pod­le­głych im pod­mio­tów może się­gać do 3 mln zł. Czas spłaty kre­dytu to nawet 15 lat.

pieniadze

Szcze­góły:

Scroll To Top