Home / Napisali o mnie / Onet.pl o projekcie poseł Joanny Skrzydlewskiej

Onet.pl o projekcie poseł Joanny Skrzydlewskiej

Onet.pl o Joannie SKrzydlewskiej- O roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu gwa­ran­tu­ją­cego zatrud­nie­nie mło­dym ludziom na osoby do 30. roku życia zaape­lo­wała we wto­rek euro­de­pu­to­wana Joanna Skrzy­dlew­ska - infor­muje Onet.pl. -Pro­po­zy­cja została publicz­nie zapre­zen­to­wana pod­czas kon­fe­ren­cji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim o per­spek­ty­wach mło­dych Euro­pej­czy­ków wcho­dzą­cych na rynek pracy.

- Poseł Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu Par­la­mentu Euro­pej­skiego w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych. Doku­ment został prze­gło­so­wany pod­czas ubie­gło­ty­go­dnio­wej sesji ple­nar­nej w Stras­burgu. Raport ten zawiera reko­men­da­cję, by osoby w wieku do 30 lat były objęte pro­gra­mem tzw. gwa­ran­cji dla mło­dych - dodaje Onet.

- Obec­nie ini­cja­tywa ta skie­ro­wana jest do osób poni­żej 25. roku życia. Zgod­nie z pro­gra­mem mają one otrzy­my­wać ofertę pracy, moż­li­wo­ści dal­szej edu­ka­cji albo szko­le­nia zawo­do­wego w ciągu czte­rech mie­sięcy od chwili utraty pracy albo ukoń­cze­nia szkoły.

Według uczest­ni­czą­cego w kon­fe­ren­cji komi­sa­rza UE ds. zatrud­nie­nia Laszlo Andora wła­śnie pro­gram gwa­ran­cji jest głów­nym narzę­dziem walki z bez­ro­bo­ciem mło­dych. Powie­dział, że KE już wezwała kraje do two­rze­nia pla­nów jego wdra­ża­nia. - Chcie­li­by­śmy, by do końca tego roku te 20 kra­jów, w któ­rych są regiony, gdzie bez­ro­bo­cie wśród mło­dzieży prze­kra­cza 25 pro­cent, przy­go­to­wało swoje pro­gramy gwa­ran­cji dla mło­dych - powiedział.

Pełna infor­ma­cja: Onet.pl

Scroll To Top