Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Opłatek w Radzie Miejskiej

Opłatek w Radzie Miejskiej

W sie­dzi­bie Rady Miej­skiej w Łodzi odbyło się spo­tka­nie wigilijne.

Uczest­ni­czyli w nim par­la­men­ta­rzy­ści,radni, przed­sta­wi­ciele pań­stwo­wych władz woje­wódz­kich, samo­rzą­do­wych oraz repre­zen­tanci róż­nych insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych w Łodzi.

Opłatek w Radzie Miejskiej

Uro­czy­stość roz­po­częła się od prze­ka­za­nia przez łódz­kich har­ce­rzy wła­dzom naszego mia­sta Betle­jem­skiego Świa­tełka Pokoju.

Przed tra­dy­cyj­nym prze­ła­ma­niem się opłat­kiem, życze­nia wszyst­kim zebra­nym zło­żyła Joanna Kop­ciń­ska, prze­wod­ni­cząca Rady Miej­skiej w Łodzi oraz ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­lita Łódzki.

16 grud­nia 2013

Scroll To Top