Home / Osiągnięcia - I Ty jesteś obywatelem Unii Europejskiej

Osiągnięcia - I Ty jesteś obywatelem Unii Europejskiej

IMG_0041

Pra­wie 100 miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w inte­rak­tyw­nej deba­cie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską z oka­zji Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli. Uczest­nicy dys­ku­sji dzie­lili się swo­imi spo­strze­że­niami o życiu w zjed­no­czo­nej Euro­pie i posia­da­niu euro­pej­skiego oby­wa­tel­stwa. Auto­rów naj­cie­kaw­szych wypo­wie­dzi można było oglą­dać wraz z Joanną Skrzy­dlew­ska na bil­bo­ar­dach w kilku punk­tach Łodzi.

Scroll To Top