Home / Osiągnięcia - Nagroda dla Piłkarza Meczu

Osiągnięcia - Nagroda dla Piłkarza Meczu

_MG_8690

Zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kowa sta­tu­etka  ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską dostaje pił­karz Widzewa, który okaże się naj­lep­szy w meczu eks­tra­klasy roz­gry­wa­nym przez Widzew na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego w Łodzi. Naj­lep­szego zawod­nika meczu wybiera Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z Andrze­jem Woź­nia­kiem, byłym pił­ka­rzem Widzewa i repre­zen­ta­cji Pol­ski obec­nie tre­ne­rem bram­ka­rzy Widzewa oraz przed­sta­wi­cie­lem Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobo­lew­skiego. W sezo­nie 2012/2013 dwu­krot­nie nagrody Joanny Skrzy­dlew­skiej dostał Bar­tło­miej Paw­łow­ski, obec­nie pił­karz hisz­pań­skiej Malagi.

Scroll To Top