Home / Osiągnięcia - Poznaj swoje prawa

Osiągnięcia - Poznaj swoje prawa

akcja 2

Na lot­ni­sku im. Rey­monta w Łodzi Joanna Skrzy­dlew­ska infor­mo­wała pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami z małymi dziećmi o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach i przy­wi­le­jach. Poseł Skrzy­dlew­ska roz­da­wała także ulotki z infor­ma­cjami o niż­szych opła­tach roamin­go­wych obo­wią­zu­ją­cych w kra­jach Unii uchwa­lo­nych przez Par­la­ment Europejski.

 

Scroll To Top