Home / Z parlamentu / Kalendarium / Ostatnia sesja plenarna PE w tej kadencji tym razem w Strasbourgu

Ostatnia sesja plenarna PE w tej kadencji tym razem w Strasbourgu

Ostatnia sesja plenarna PE w tej kadencji tym razem w StrasbourguSesja ple­narna w Stras­bo­urgu, która odbę­dzie się w kwiet­niu w dniach 14 - 17, będzie ostat­nią w tej kaden­cji.
W maju oby­wa­tele państw człon­kow­skich wybiorą posłów, któ­rzy będą przez następną VIII już kaden­cję repre­zen­to­wać swoje kraje w Unii Euro­pej­skiej.
W Pol­sce wybory zostały zapla­no­wane na 25 maja.

Zanim jed­nak obecni posło­wie zakoń­czą pracę, przez cztery dni będą uczest­ni­czyć w deba­tach i wysłu­chają spra­woz­dań.
I tak w pierw­szym dniu poru­szone zostaną tematy doty­czące zdro­wej żyw­no­ści, a także zdro­wia zwie­rząt i roślin.
Kolejny dzień roz­pocz­nie się od debaty prio­ry­te­to­wej na temat Unii ban­ko­wej. Następ­nie euro­de­pu­to­wani będą roz­ma­wiać o bez­pie­czeń­stwie pro­duk­tów oraz o ochro­nie zewnętrz­nych gra­nic mor­skich.
Trzeci dzień będzie poświę­cony dys­ku­sji zwią­za­nej mię­dzy innymi z Euro­pej­skimi dłu­go­ter­mi­no­wymi fun­du­szami inwe­sty­cyj­nymi oraz zaso­bami wła­snymi.
Sesja zakoń­czy się 17 kwiet­nia debatą w spra­wie ogra­ni­cze­nia korzy­sta­nia z lek­kich pla­sti­ko­wych toreb na zakupy oraz  debatą nad przy­pad­kami łama­nia praw czło­wieka, zasad demo­kra­cji i pań­stwa prawa.

9 kwiet­nia 2014

Scroll To Top