Home / Z polityki / Pakiet kolejowy? Tak, ale bez małych, lokalnych przedsiębiorstw

Pakiet kolejowy? Tak, ale bez małych, lokalnych przedsiębiorstw

poseł Joanna Skrzydlewska- Roz­wa­ża­jąc pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej utwo­rze­nia jed­no­li­tego euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego, trzeba też zwró­cić uwagę na sytu­ację zarząd­ców nie­stan­dar­do­wej - na przy­kład ze względu na sze­ro­kość torów - infra­struk­tury kole­jo­wej - stwier­dziła poseł Joanna Skrzy­dlew­ska w swym dzi­siej­szym wystą­pie­niu pod­czas sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego, poświę­co­nej m.in. poli­tyce trans­por­to­wej. - Mają oni nie­wiel­kie odcinki linii kole­jo­wych w sto­sunku do ogól­nych roz­mia­rów infra­struk­tury kole­jo­wej w danym kraju.  Bez­wa­run­kowe obje­cie ich regu­la­cjami zapro­po­no­wa­nymi przez Komi­sję, może dopro­wa­dzić do ich eko­no­micz­nego upadku.

Oto pełny zapis prze­mó­wie­nia pod­czas sesji ple­nar­nej: - Moż­li­wość korzy­sta­nia z szyb­kiego i bez­piecz­nego trans­portu to jeden z pod­sta­wo­wych wymo­gów naszych cza­sów. Dla­tego więk­szych wąt­pli­wo­ści nie budzi ogólny kie­ru­nek zmian pro­po­no­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską oraz zało­że­nia, by w przy­szło­ści dążyć do zde­cy­do­wa­nego wzro­stu udziału trans­portu kole­jo­wego w prze­wo­zie osób i towarów.

Aby to osią­gnąć, trzeba jed­nak ujed­no­li­cić zasady regu­lu­jące trans­port kole­jowy w róż­nych pań­stwach człon­kow­skich. Różne pod­mioty, świad­czące trans­por­towe usługi kole­jowe, powinny opie­rać swoją dzia­łal­ność na tych samych regu­łach. Pozwoli to na wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści i włą­czy trans­port kole­jowy w modalną, euro­pej­ską sieć transportową.

Deba­tu­jąc nad przy­szło­ścią  prze­wo­zów kole­jo­wych w Euro­pie nie możemy zapo­mnieć o roz­woju kolei dużych pręd­ko­ści. Może ona zde­cy­do­wa­nie popra­wić jakość euro­pej­skich połą­czeń trans­gra­nicz­nych. Ten sku­tek moż­liwy będzie do osią­gnię­cia szcze­gól­nie w tych pań­stwach, w któ­rych jest ona dopiero projektowana.

Linie dużych pręd­ko­ści ujęte w sieci TEN-T uspraw­nią funk­cjo­no­wa­nie euro­pej­skiego sys­temu trans­portu kole­jo­wego. Mam tu na uwa­dze przede wszyst­kim linię kolei dużych pręd­ko­ści pro­jek­to­waną na tra­sie War­szawa – Łódź – Poznań i Wro­cław z prze­dłu­że­niem do Ber­lina i Pragi. Jej budowa wpły­nie na jakość całego sys­temu trans­portu kole­jo­wego w wielu regio­nach tej czę­ści Europy.

Obej­rzyj zapo­wiedź sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Roaming, kolej i nie tylko

- Jed­nak roz­wa­ża­jąc pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej utwo­rze­nia jed­no­li­tego euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego, trzeba też zwró­cić uwagę na sytu­ację zarząd­ców nie­stan­dar­do­wej - na przy­kład ze względu na sze­ro­kość torów - infra­struk­tury kole­jo­wej. Mają oni nie­wiel­kie odcinki linii kole­jo­wych w sto­sunku do ogól­nych roz­mia­rów infra­struk­tury kole­jo­wej w danym kraju.  Bez­wa­run­kowe obje­cie ich regu­la­cjami zapro­po­no­wa­nymi przez Komi­sję, może dopro­wa­dzić do ich eko­no­micz­nego upadku.

Nie będą w sta­nie pono­sić znacz­nych nakła­dów finan­so­wych, by dosto­so­wać swoją infra­struk­turę do warun­ków tech­nicz­nych pozo­sta­łych linii. Doty­czy to głów­nie małych przed­się­biorstw regio­nal­nych, świad­czą­cych swoje usługi na rzecz lokal­nej społeczności.

Zatem - popie­ra­jąc idee two­rze­nia jed­no­li­tego, euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego i dostrze­ga­jąc koniecz­ność roz­woju kolei dużych pręd­ko­ści - zwra­cam się do Komi­sji, by w tro­sce o umoż­li­wie­nie dzia­łal­no­ści lokal­nym zarząd­com nie­stan­dar­do­wych, sze­ro­ko­to­ro­wych linii kole­jo­wych, wyłą­czyła ich spod wymo­gów pakietu kolejowego.

25 lutego 2014

Scroll To Top