Home / Z regionu / Pamięci dzieci, ofiar wojny

Pamięci dzieci, ofiar wojny

Pamięci dzieci Ofiar Wojny

Fede­ra­cja Kom­ba­tanc­kich Związ­ków Dzieci Ofiar Wojny RP zor­ga­ni­zo­wała obchody upa­mięt­nia­jące dzieci, ofiary wojny.

Z tej oka­zji przy pamiąt­ko­wej tablicy umiesz­czo­nej na ścia­nie kamie­nicy przy ul. Piotr­kow­skiej 38, poświę­co­nej ofia­rom hitle­row­skich zbrodni popeł­nio­nych na dzie­ciach, odbyły się coroczne uro­czy­sto­ści. Zło­żono rów­nież kwiaty, mię­dzy innymi od poseł Joanny Skrzydlewskiej.

8 maja 2014

Scroll To Top