Home / Z regionu / Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach

W pabia­nic­kim Zespole Szkół nr 1, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego.

Mło­dzież z zain­te­re­so­wa­niem słu­chała, jak wyglą­dają sesje ple­narne, na jakich zasa­dach działa Unia Euro­pej­ska i jak odbywa się współ­praca mie­dzy pań­stwami człon­kow­skimi. Lek­cję popro­wa­dził Tomasz Domi­niak, wice dyrek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

To kolejna z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach róż­nych szcze­bli na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kiego. Poseł Skrzy­dlew­ska chce w ten spo­sób przy­bli­żać uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych, a także uświa­da­miać mło­dym ludziom, jakie korzy­ści płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do Unii Europejskiej.

26 maja 2014

Scroll To Top