Home / Z polityki / Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotówPod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty bagażu i zbyt zawi­łych regu­la­cji skła­da­ją­cych się na cenę biletu. Dzięki tym zmia­nom pasa­że­ro­wie będą lepiej chro­nieni przed dzia­ła­niami prze­woź­ni­ków, któ­rzy nie zawsze grają fair.

- Prze­pisy już ist­niały w więk­szo­ści przy­pad­ków, nie­stety są pro­blemy z wdra­ża­niem i egze­kwo­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji. Dla­tego zagło­so­wa­li­śmy za lep­szymi i prost­szymi w egze­kwo­wa­niu prze­pi­sami - powie­dział spra­woz­dawca raportu Geo­r­ges Bach.

W spra­woz­da­niu zostały poru­szone m.in. kwe­stie odszko­do­wa­nia i pomocy dla pasa­że­rów w przy­padku odmowy przy­ję­cia na pokład samo­lotu, a także znacz­nego opóź­nie­nia czy odwo­ła­nia lotów. W doku­men­cie pod­kre­ślono, że obec­nie pasa­że­ro­wie są zmu­szani do indy­wi­du­al­nego docho­dze­nia swo­ich praw.

- Roz­wo­jowi rynku lot­ni­czego musi towa­rzy­szyć okre­śle­nie jasnych zasad, w opar­ciu o które prze­woź­nicy będą świad­czyć swoje usługi. Bar­dzo ważne jest, że nowe prze­pisy będą obo­wią­zy­wać wszyst­kich prze­woź­ni­ków w Unii Euro­pej­skiej, dzięki czemu pozy­cja pasa­żera w spo­rach z prze­woź­ni­kiem znacz­nie się wzmocni – powie­działa  pod­czas debaty Joanna Skrzy­dlew­ska.

Wśród euro­po­słów zna­leźli się jed­nak i tacy, któ­rzy bro­nili dotych­cza­so­wego sta­tus quo. Bry­tyj­ski euro­de­pu­to­wany Keith Tay­lor stwier­dził, że zwięk­sze­nie rekom­pen­saty dla pasa­że­rów ma się nijak do nie­raz bar­dzo niskich cen bile­tów lot­ni­czych, zaś Nie­miec Dieter-Lebrecht Koch dodał: - Jeste­śmy tuż przed wybo­rami, więc z wielką chę­cią roz­da­jemy pre­zenty wybor­com. W związku z tym ja jestem prze­ciwko kilku zmia­nom, m.in. tej, która zmusi linie lot­ni­cze do odwo­ły­wa­nia lotów zamiast opóź­nia­nia ich.

- Nie­któ­rzy prze­woź­nicy już zare­ago­wali na nasze apele i wpro­wa­dzili nowe prze­pisy w kwe­stii bagażu pod­ręcz­nego i bar­dzo się z tego cie­szę. Rze­komo zbyt wyso­kie odszko­do­wa­nia dla pasa­że­rów, to żenu­jący kontr­ar­gu­ment, bo tylko dwa pro­cent poszko­do­wa­nych klien­tów uzy­skuje odszko­do­wa­nie. Myślę też, że linie lot­ni­cze pora­dzą sobie z wszel­kimi drob­nymi pro­ble­mami tech­nicz­nymi w ciągu 3 godzin i nie potrze­bują wię­cej czasu. Całe to spra­woz­da­nie jest więc kro­kiem w dobrym kie­runku - pod­su­mo­wał Geo­r­ges Bach.

5 lutego 2014

Scroll To Top