Home / Z polityki / Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Dzi­siej­sze posie­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu było poświę­cone rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę. Euro­po­sło­wie odpo­wie­dzieli jasno na dzia­ła­nia Moskwy: „nie” dla refe­ren­dum na Kry­mie, „nie” anek­sji Krymu do Rosji, „nie” kolej­nej zim­nej wojnie.

Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Euro­pej­skiej Bar­roso José Manuel powie­dział, że wobec gwał­tow­nie pogar­sza­ją­cej się sytu­acji eko­no­micz­nej Ukra­iny, Komi­sja chce pomóc.
- Chcemy zapro­po­no­wać pakiet 11 mld euro z budżetu euro­pej­skiego, a w ramach pomocy krót­ko­ter­mi­no­wej 1,6 mld euro – mówił prze­wod­ni­czący KE. -  Rosja musi zgo­dzić się na pełne prawo Ukra­iny do budo­wa­nia wła­snej przy­szło­ści. Powin­ni­śmy budo­wać świat oparty na suwe­ren­no­ści i nie możemy opie­rać wza­jem­nych rela­cji na konfrontacji.

Euro­po­sło­wie pod­kre­ślili koniecz­ność natych­mia­sto­wej pomocy dla lud­no­ści ukra­iń­skiej, pole­ga­ją­cej mie­dzy innymi na libe­ra­li­za­cji poli­tyki wizo­wej. Posło­wie byli zgodni: jeżeli Rosja będzie nadal podej­mo­wać dzia­ła­nia desta­bi­li­zu­jące doj­dzie do zmiany w sto­sun­kach Unii z Moskwą. W grę wcho­dzą poważne sank­cje. Pod­czas debaty nie bra­ko­wało sta­now­czych opi­nii, mówią­cych o tym, że Nie ma zgody na wojnę, nie ma zgody na przy­łą­cze­nie Krymu do Rosji. To atak na pokój w Euro­pie, na zasadę nie­zmie­nia­nia gra­nic siłą w Euro­pie.

W cza­sie posie­dze­nia przy­po­mniano także o oświad­cze­niu Rady Euro­pej­skiej z 6 marca tego roku, w któ­rym sze­fo­wie rzą­dów państw Wspól­noty sta­now­czo potę­piają naru­sze­nie suwe­ren­no­ści i inte­gral­no­ści pań­stwa ukra­iń­skiego, oświad­czają także, że Unia jest gotowa na szczery i otwarty dia­log z Rosją. Jed­no­cze­śnie przy­wódcy państw UE ostrze­gają, że jeżeli nie będzie zna­ków deeska­la­cji rosyj­skiej, zostaną nało­żone nowe sank­cje na Rosję.

12 marca 2014

Scroll To Top