Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś raport Joanny Skrzy­dlew­skiej, euro­po­słanki PO, w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Główne postu­laty tego doku­mentu to roz­cią­gnię­cie ini­cja­tywy Gwa­ran­cji dla Mło­dzieży na osoby do 30 roku życia, wspie­ra­nie two­rze­nia nowych miejsc pracy szcze­gól­nie w sek­to­rze małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz wspie­ra­nie przed­się­bior­czo­ści mło­dych poprzez sys­tem zachęt i uła­twień dla osób roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność gospodarczą.

Głosowanie w Parlamencie- W doku­men­cie pod­kre­ślam z jed­nej strony potrzebę reformy sys­te­mów edu­ka­cyj­nych ukie­run­ko­wa­nych na wła­ściwe przy­go­to­wa­nie do aktu­al­nych i przy­szłych potrzeb rynku pracy, a z dru­giej koniecz­ność dzia­łań mają­cych na celu pomoc w zna­le­zie­niu pracy dla mło­dych bez­ro­bot­nych – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. - W Pol­sce zostały już pod­jęte takie kroki mam nadzieję, że będą sku­teczne. Zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia wśród mło­dych zależy też od współ­pracy władz kra­jo­wych i lokal­nych z przed­sta­wi­cie­lami pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji młodzieżowych.

Zda­niem euro­po­seł Skrzy­dlew­skiej bar­dzo ważne jest odpo­wied­nie i kon­se­kwentne wspar­cie finan­sowe oraz moni­to­ro­wa­nie efek­tyw­no­ści wyda­wa­nych środ­ków, by było to efektywne.

- Inwe­stu­jąc w przy­szłość mło­dzieży inwe­stu­jemy w przy­szłość naszego kraju - dodała Joanna Skrzy­dlew­ska.
Przy­jęty dzi­siaj doku­ment wzywa Komi­sję Euro­pej­ską do przy­spie­sze­nia prac nad przy­go­to­wa­niem ram jako­ści staży, dzięki któ­rym młode osoby fak­tycz­nie będą miały szanse pod­nieść swoje kwa­li­fi­ka­cje i uzy­skać nie­zbędne doświad­cze­nie. Nie­zwy­kle istotne jest także uspraw­nie­nie Euro­pej­skiego Por­talu Mobil­no­ści Zawo­do­wej EURES w celu jak naj­lep­szej redy­stry­bu­cji pracy pomię­dzy kra­jami Unii.

11 wrze­śnia  2013 roku

Czy­taj też:

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Euro­pej­skiej: Unia Euro­pej­ska wycho­dzi z kryzysu

Tre­ning z Micha­łem Pro­bie­rzem dla zwy­cięz­ców Skrzy­dlew­ska Cup 2013. To nie była zabawa!

Mło­dzi są przed­się­bior­czy, mają świetne pomy­sły, ale bra­kuje im pie­nię­dzy na start

 

Scroll To Top