Home / Z polityki / Parlament Europejski solidarny z demonstrantami na Ukrainie

Parlament Europejski solidarny z demonstrantami na Ukrainie

Parlament Europejski o Ukrainie

Par­la­ment Euro­pej­ski soli­darny z demon­stran­tami na Ukrainie

Oferta sto­wa­rzy­sze­nia Ukra­iny z Unią Euro­pej­ską jest nadal otwarta - stwier­dzili posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w przy­ję­tej więk­szo­ścią gło­sów rezo­lu­cji doty­czą­cej sytu­acji na Ukra­inie i przy­szło­ści Part­ner­stwa Wschodniego.

W doku­men­cie euro­de­pu­to­wani wyra­zili soli­dar­ność z demon­stran­tami na Euro­maj­da­nie. Euro­de­pu­to­wani pod­kre­ślili, że Unia chce pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej, ale pod warun­kiem, iż Ukra­ina spełni wszyst­kie wymogi. Unia zastrzega też, że ponowne nego­cjan­cie nie wcho­dzą w grę.

W rezo­lu­cji Par­la­ment Euro­pej­ski potę­pił “nie­do­pusz­czalne naci­ski poli­tyczne i gospo­dar­cze Rosji wobec Ukra­iny, w tym groźby han­dlowe”, wezwał pań­stwa człon­kow­skie do mówie­nia jed­nym gło­sem wobec Rosji i pod­kre­ślił koniecz­ność opra­co­wa­nia i wdro­że­nia przez pań­stwa Wspól­noty stra­te­gii umoż­li­wia­ją­cej odpo­wied­nią reak­cję na podobne naci­ski ze strony Rosji wobec wschod­nich sąsia­dów UE w przyszłości.

Par­la­ment Euro­pej­ski wzywa też Komi­sję Euro­pej­ską do roz­wa­że­nia moż­li­wo­ści prze­ciw­dzia­ła­nia w razie gdyby Rosja zła­mała zasady Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Han­dlu poli­tycz­nie umo­ty­wo­wa­nymi sank­cjami han­dlo­wymi prze­ciwko Unii Euro­pej­skiej i jej partnerom.

Euro­po­sło­wie wyra­zili też swoją soli­dar­ność z oby­wa­te­lami Ukra­iny, demon­stran­tami i zde­cy­do­wa­nie potę­pili bru­talne i nie­wy­ba­czalne uży­cie siły przez pre­zy­denta Janukowycza.

14 grud­nia 2013

Scroll To Top