Home / Z polityki / Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Kwoty w wydat­kach na bada­nia oraz zatrud­nie­nie na rok 2014 obcięte przez Radę, zostały przy­wró­cone przez euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas gło­so­wa­nia na sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­burgu. Posło­wie nie zgo­dzili się na cię­cia fun­du­szy prze­zna­czo­nych na pomoc huma­ni­tarną dla uchodź­ców z Syrii i Bli­skiego Wschodu, zwięk­szyli jed­no­cze­śnie wydatki na Fron­tex - Agen­cję zarzą­dza­jącą gra­ni­cami zewnętrznymi.

Parlament Europejski uchwalił budżet Unii na 2014 rok

Par­la­ment Euro­pej­ski uchwa­lił budżet Unii na 2014 rok

Pod­czas sesji ple­nar­nej euro­de­pu­to­wani wzięli pod uwagę reko­men­da­cje komi­sji ds. budżetu i dodali 34 miliony euro na roz­wój w obsza­rach istot­nych z punktu widze­nia wzro­stu gospo­dar­czego, takich jak cyfry­za­cja, przed­się­bior­czość oraz zatrud­nie­nie, odrzu­ca­jąc tym samym cię­cia, zapro­po­no­wane przez Radę w lipcu.

Posło­wie przy­znali rów­nież wię­cej środ­ków finan­so­wych na Part­ner­stwo Wschod­nie oraz na pro­gram roz­woju demo­kra­cji “Europa Dla Obywateli”.

O 28 milio­nów euro wię­cej trafi na reali­za­cję pro­gramu “Owoce w szkole”, któ­rego bene­fi­cjen­tami są ucznio­wie we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich UE.

Ponad 360 milio­nów euro zasili pro­gram roz­woju nauki Hory­zont 2020, instru­ment wspie­ra­nia małych i śred­nich przed­się­biorstw COSME oraz Era­smus+, pro­gram wymian międzynarodowych.

Do 500 milio­nów euro zostały zwięk­szone środki na Euro­pej­ski Fun­dusz Pomocy Naj­bar­dziej Potrze­bu­ją­cym, któ­rego zada­niem jest walka z ubó­stwem w pań­stwach członkowskich,.

Mając na uwa­dze sytu­ację w Syrii, posło­wie gło­so­wali rów­nież za zwięk­sze­niem wydat­ków na pomoc huma­ni­tarną. Do 300 milio­nów euro ma wzro­snąć kwota prze­zna­czona na pomoc dla uchodź­ców na Bli­skim Wschodzie.

Przy­ję­cie ofi­cjal­nego sta­no­wi­ska Par­la­mentu Euro­pej­skiego roz­po­czyna 21-dniową pro­ce­durę kon­cy­lia­cyjną, pod­czas któ­rej Rada i Par­la­ment będą pra­co­wały nad wspól­nym sta­no­wi­skiem, doty­czą­cym budżetu rocz­nego 2014. Pro­ce­dura pla­nowo ma się zakoń­czyć w poło­wie listopada.

23 paź­dzier­nika 2013

 

 

Scroll To Top