Home / Galerie zdjęć / Parlament Europejski uczcił przyjęcie Chorwacji do Unii. Zdjęcia ze Strasburga

Parlament Europejski uczcił przyjęcie Chorwacji do Unii. Zdjęcia ze Strasburga

Przy­stą­pie­nie Chor­wa­cji do UE jest bar­dzo szcze­gól­nym momen­tem, nie tylko w jej histo­rii, ale rów­nie istot­nym dla Unii Euro­pej­skiej i Par­la­mentu Euro­pej­skiego - stwier­dził Mar­tin Schulz, prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Chwa­lił Chor­wa­tów za ich ciężką pracę potrzebną dla odzy­ska­nia suwe­ren­no­ści i dołą­cze­nia do spo­łecz­no­ści naro­dów. W Zagrze­biu Mar­tin Schulz był świad­kiem entu­zja­zmu dla Europy, który - jak dodał - jest rzad­ko­ścią w dzi­siej­szych czasach.

Scroll To Top