Home / Z polityki / Parlament mówi zdecydowane “NIE” przemocy wobec kobiet

Parlament mówi zdecydowane “NIE” przemocy wobec kobiet

Parlament mówi zdecydowane "nie" przemocy wobec kobiPar­la­ment Euro­pej­ski powie­dział dziś zde­cy­do­wane “NIE” prze­mocy wobec kobiet, ape­lu­jąc o wpro­wa­dze­nie na szcze­blu euro­pej­skim stra­te­gii zapo­bie­ga­nia sto­so­wa­nia siły wobec kobiet. Par­la­ment wzy­wał też Komi­sję Euro­pej­ską do przed­sta­wie­nia praw­nych roz­wią­zań w tej sprawie.

- Każda prze­moc bez­względ­nie wymaga potę­pie­nia, ale prze­moc na tle płcio­wym jest szcze­gól­nie destruk­cyjna rów­nież w sfe­rze psy­chicz­nej: potę­guje dys­kry­mi­na­cję, naru­sza god­ność i poczu­cie war­to­ści kobiet - powie­działa poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek komi­sji ds. kobiet  i rów­no­upraw­nie­nia. - Pań­stwa człon­kow­skie powinny przyj­mo­wać ujed­no­li­cone stan­dardy w tym zakre­sie i korzy­stać ze wza­jem­nych doświad­czeń w walce z tym zja­wi­skiem, aby  naj­efek­tyw­niej mu zapobiegać.

Parlament mówi zdecydowane "nie" przemocy wobec kobi

- W tej kaden­cji Par­la­ment uchwa­lił wiele prze­pi­sów chro­nią­cych ofiary prze­stępstw, np. euro­pej­ski nakaz ochrony, zwra­ca­jąc szcze­gólną uwagę na sytu­ację kobiet i dzieci. Jed­nak musimy sobie zda­wać sprawę, że wiele kobiet nie zgła­sza aktów prze­mocy, czę­sto uwa­ża­jąc, że spo­tkają się z nie­zro­zu­mie­niem i jesz­cze więk­szym upo­ko­rze­niem. Dla­tego też należy posta­wić na pro­gramy edu­ka­cyjne, jak naj­szer­szy dostęp do infor­ma­cji oraz dzia­ła­nia w kie­runku  poprawy dostępu kobiet do wymiaru spra­wie­dli­wo­ści - doda­wał poseł Tade­usz Zwiefka.

Auto­rzy spra­woz­da­nia ape­lują do służby zdro­wia, Komi­sji Euro­pej­skiej i państw człon­kow­skich o pod­ję­cie dzia­łań w celu ukró­ce­nia bez­kar­no­ści  spraw­ców wszel­kich form prze­mocy wobec kobiet poprzez, roz­pro­sze­nie gro­ma­dze­nia danych oraz wzmoc­nie­nie poten­cjału praw­nego i moż­li­wo­ści nie­sie­nia pomocy na szcze­blu krajowym.

Sza­cuje się, że jedy­nie co piąta kobieta, która padła ofiarą poważ­nego  przy­padku uży­cia prze­mocy poin­for­mo­wała o tym przed­sta­wi­cieli służby zdro­wia, opiekę spo­łeczną lub służbę pomocy ofiarom.

Przy­jęty przez posłów raport ape­luje także o przy­śpie­sze­nie dzia­łań prze­ciwko mar­kom, które wyko­rzy­stują obraz mło­dych dziew­cząt i kobiet, jako obiekty sek­su­alne oraz do wzmo­że­nia wysił­ków  na rzecz zapo­bie­ga­nia oka­le­cza­niu kobiet. Roczne koszty UE z powodu prze­mocy na tle płcio­wym wobec kobiet są sza­co­wany na 228 mld euro, czyli około 1,8 proc. PKB Unii.

25 lutego 2014

Scroll To Top