Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

Europejski Rok Obywateli. Nie widze swego miejsca w Europie- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Moja odpo­wiedź musi pozo­stać nie­pełna ze względu na mój młody wiek Od kiedy mam poli­tyczną świa­do­mość  jestem oby­wa­telką Unii Euro­pej­skiej, zupeł­nie nie pamię­tam jak było przed wstą­pie­niem Pol­ski do Unii - pisze Patry­cja Lewan­dow­ska w odpo­wie­dzi na nasze kon­kur­sowe pyta­nie “Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?

Jako że nie posił­kuję się zda­niem innych ludzi, ani lite­ra­turą (naukową ani prasą) w tym tema­cie – nie mogę stwier­dzić, czy zmiany które zaszły są zmia­nami na dobre. Potrze­buję odczuć zmiany, aby móc je oce­niać. Z pew­no­ścią nie­kwe­stio­no­wa­nym plu­sem jest swo­bodny prze­jazd przez gra­nice kraju. Jed­nak podej­mu­jąc próbę odpo­wie­dzi – jeżeli MUSZĘ, bliż­sza jestem odpo­wie­dzi NIE.

Czuję się raczej oby­wa­telką nie­to­le­ran­cyj­nego kraju, w któ­rym mniej­szo­ści mają mniej­sze prawa. Z pew­no­ścią opusz­czę w przy­szło­ści mój rodzinny kraj, podej­rze­wam, że wyjadę rów­nież za gra­nice Europy. Nie odczu­wam przy­wią­za­nia, zatem potwier­dzam, że odpo­wiedź bliż­sza jest nega­tyw­nej. (Patry­cja Lewan­dow­ska)

Czy­taj też:

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Napisz, pokaż się wszystkim

Water­Watch. Twórz ser­wis o jako­ści wody w morzach i kąpie­li­skach całej Europy

Łódzka Karta Dużej Rodziny zyskuje nowych partnerów

Z poseł Joanną Skrzy­dlew­ską o związ­kach part­ner­skich i politykach

 

2013 Europejski Rok Obywateli

2013 Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szcze­góły konkursu

14 sierp­nia 2013

 

Scroll To Top