Home / Działalność społeczna / Widzew Łódź / Patryk Wolański, bramkarz Widzewa, nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Patryk Wolański, bramkarz Widzewa, nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Tade­usz Gapiń­ski, Patryk Wolań­ski i Joanna Skrzydlewska

Tade­usz Gapiń­ski, Patryk Wolań­ski i Joanna Skrzydlewska

Bram­karz Widzewa Patryk Wolań­ski został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzewa z Pia­stem Gli­wice a w nagrodę dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską.

Wolań­ski jest pierw­szym zawod­ni­kiem dru­żyny z al. Pił­sud­skiego uho­no­ro­wa­nym tą nagrodą w 2014 roku;  nagrodę wrę­czała po meczu Joanna Skrzy­dlew­ska z Tade­uszem Gapiń­skim, byłym pił­ka­rzem i wie­lo­let­nim kie­row­ni­kiem dru­żyny Widzewa.

- Liczy­łam na zwy­cię­stwo, które Widze­wowi było bar­dzo potrzebne - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. - Był to dopiero pierw­szy mecz na wła­snym boisku, więc trak­tuję ten remis jako „wypa­dek przy pracy” i cze­kam na kolejne spotkania.

NagrodaPił­karz meczu jest przy­zna­wana już kolejny sezon, po meczach roz­gry­wa­nych przez Widzew na sta­dio­nie w Łodzi, a jej pomy­sło­dawcą i fun­da­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska. Naj­lep­szego pił­ka­rza wybie­rają: Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz przed­sta­wi­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu.

22 lutego 2014

Scroll To Top