Home / Z regionu / Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Patryk Wolań­ski po raz drugi został Pił­ka­rzem Meczu i dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, ufun­do­wane przez Joannę Skrzydlewską.

Tym razem widzew­ski bram­karz oka­zał się naj­lep­szym zawod­ni­kiem swo­jej dru­żyny w roze­gra­nym w pią­tek spo­tka­niu z Zagłę­biem Lubin, które zakoń­czyło się remi­sem 0:0. Kibice żegnali pił­ka­rzy z al. Pił­sud­skiego gwiz­dami, ale Wolań­ski – jako jedyny został nagro­dzony bra­wami. Wraz z Joanną Skrzy­dlew­ską nagrodę bram­ka­rzowi wrę­czał Marek Pięta ze Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobolewskiego

Warto dodać, że poprzed­nio Patryk Wolański został Pił­ka­rzem meczu po spo­tka­niu Widzewa z Pia­stem Gli­wice, mie­siąc temu. Był to pierw­szy w 2014 roku mecz ligowy widze­wia­ków roze­grany na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego.
Nagroda Pił­karz meczu jest przy­zna­wana już kolejny sezon, po meczach roz­gry­wa­nych przez Widzew na sta­dio­nie w Łodzi, a jej pomy­sło­dawcą i fun­da­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska. Naj­lep­szego pił­ka­rza wybie­rają: Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz przed­sta­wi­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu.

21 marca 2014

Patryk Wolański ponownie z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Scroll To Top