Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

Europejski Rok Obywateli. Ulica w Atenach

 

- Chcia­ła­bym się czuć oby­wa­telką Europy w 100 pro­cen­tach, ale, nie­stety, nie do końca się tak czuję. Owszem, świetna sprawa, że Pol­ska już od tylu lat jest w UE (jak ten czas szybko leci!), ale mam wra­że­nie, że nie do końca dobrze wyko­rzy­stu­jemy wszyst­kie unijne pie­nią­dze - pisze Pau­lina Nicko w mate­riale nade­sła­nym na nasz kon­kurs “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”.

- Obec­nie czuję się po czę­ści oby­wa­telką Europy, gdyż - choć może nie ma już sztyw­nych gra­nic - to jed­nak nadal odno­szę wra­że­nie, że w kwe­stii np. pracy jeste­śmy postrze­gani przez inne kraje, jak Niemcy czy Anglia, jako “tania siła robo­cza” i “naród tro­chę gor­szej kategorii”.

Oby­wa­tel­stwo euro­pej­skie. Nowe prawa, nowe wyzwania

Byłam w ubie­głym roku w pracy w UK i na wła­snej skó­rze odczu­łam, że jaki by nie był per­fek­cyjny, nawet język pol­ski u Polaka, to i tak jeste­śmy “tylko Pola­kami”, któ­rzy wyko­nują całą brudną robotę za innych.

Oczy­wi­ście to tylko moje oso­bi­ste doświad­cze­nia, ktoś ma prawo mieć inne. Fajną sprawą są np. pro­gramy regio­nalne wspie­ra­jące małe gminy i ich roz­wój, dobre są też dota­cje na roz­wój wła­snej firmy, ale iry­tuje mnie fakt, że nasi poli­tycy robią na chwilę obecną wszystko, żeby tylko bły­snąć gdzieś w Bruk­seli, a otrzy­my­wane z unii pie­nią­dze nie są w pełni zagospodarowane.

Po co nam tyle sta­dio­nów, któ­rych samo utrzy­ma­nie kosz­tuje mają­tek, skoro ludzie nie mają pracy? Prze­raża mnie przy tym per­spek­tywa wpro­wa­dze­nia w Pol­sce waluty euro, bo uwa­żam, że nasza gospo­darka nie jest na to gotowa i nasz stan­dard życia jest daleki, od kra­jów ze “strefy euro”. Pod­su­mo­wu­jąc, czuję się oby­wa­telką Europy, ale jesz­cze nie na tyle, żebym nie mogła się czuć bar­dziej. (Pau­lina Nicko)

Czy­taj też:

Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Czuję się oszu­kany – mówi Łukasz Marzec

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Domi­nika Róg: tak, choć nie wtedy, gdy płacę w euro

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska: Mło­dzi są przed­się­bior­czy, mają świetne pomy­sły, ale bra­kuje im pie­nię­dzy na start

Oto fina­li­ści Euro­pej­skiej Nagrody Fil­mo­wej LUX. Zobacz tra­ilery filmów

 

Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

 

13 sierp­nia 2013

Scroll To Top