Home / Z parlamentu / Kalendarium / Październikowa sesja w Strasbourgu

Październikowa sesja w Strasbourgu

Październikowa sesja PE w Strasbourgu

Naj­bliż­sza sesja PE odbę­dzie się w Stras­bo­urgu w dniach 7-10 paź­dzier­nika. Pierw­szego dnia posło­wie będą roz­ma­wiać mię­dzy innymi na temat wdro­że­nia umowy, zawar­tej mię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niem Arma­to­rów Wspol­noty Euro­pej­skiej a Euro­pej­ską Fede­ra­cją Pra­cow­ni­ków Trans­portu, doty­czą­cej pracy na morzu.

Następ­nie posło­wie zajmą się euro­pej­skim ryn­kiem upraw­nień do emi­sji dwu­tlenku węgla w 2012r. i wysłu­chają sprawozdań.

W kolej­nym dniu sesji, zosta­nie omó­wiony temat doty­czący pro­duk­cji, sprze­daży i pre­zen­to­wa­nia wyro­bow tyto­nio­wych. Oce­nie zostaną pod­dane skutki wywie­rane przez nie­które przed­się­wzię­cia publiczne i pry­watne na śro­do­wi­sko naturalne.

Debata prio­ry­te­towa, którą roz­pocz­nie się trzeci dzień, doty­czyć będzie kon­fliktu w Syrii, a wsz­cze­gól­no­ści środ­ków podej­mo­wa­nych przez UE i pań­stwa człon­kow­skie dla zatrzy­ma­nia napływu uchodź­ców. Tego dnia odbę­dzie się rów­nież debata, poświę­cona pra­wo­rząd­no­ści i pra­wom czło­wieka w Rosji.

Paź­dzier­ni­kową sesję zakoń­czy roczne spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Komi­sji Pety­cji za rok 2012 oraz debata nad przy­pad­kami łama­nia praw czło­wieka, zasad demo­kra­cji i pań­stwa prawa.

03 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top